1. PROMASTOP®-FC3 (výška 30 mm) nebo FC6 (výška 60 mm) - požárně ochranná manžeta, průměry podle technického listu
     PROMAT
2. Připevňovací prostředky dle tabulky 2 nebo dle detailů
3. Plastové potrubí - typ, průměr, tloušťka stěny podle tabulek
4. PROMASTOP®-VEN - požárně ochranná malta
5. Tmel Promat® nebo tmel PROMATMEL®
6. PROMASEAL®-A - požárně ochranný akrylátový tmel
7. PROMASTOP®-I nebo PROMASTOP®-CC - požárně ochranná stěrková hmota, tloušťka ≥ 1 mm suché vrstvy
8. Desky z minerální vlny, podle tabulky 4, objemová hmotnost ≥ 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000 oC
9. Minerální vlna, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000 oC
10. Šachtová příčka bez izolace EI (t), d ≥ 2 x 25 mm
11. Lehká příčka EI (t), d ≥ 100 mm, s nosnou kostrou opláštěnou z obou stran deskami d ≥ 2 x 12,5 mm
12. Masivní stěna ze zdiva, betonu nebo pórobetonu EI nebo REI (t), d ≥ 100 nebo 150 mm, objemová hmotnost ≥ 450 kg/m3
13. Masivní strop z betonu nebo pórobetonu REI (t), d ≥ 150 mm, objemová hmotnost ≥ 450 kg/m3
14. Identifi kační štítek

Úřední doklad: ETA-14/0089 a 13061206-A.