1a Lehká příčka nebo masivní stěna, d ≥ 100 mm
1b Lehká šachtová příčka s jednostranným opláštěním
2. Stropní konstrukce, d ≥ 150 mm, odpovídající požární odolnosti
3. Plastové potrubí do pr. 25 mm
4. Kovové potrubí do pr. 108 mm
5. Izolace potrubí z minerální vlny v tl. 30 mm, se symetrickými přesahy 250 mm od požárního předělu, objemová hmotnost min. 90 kg/m3, třída reakce na oheň B, bod tání 1000 oC
6. Dotěsnění minerální vlnou, vlastnosti jako v bodu 5
7. Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U, tl. suché vrstvy min. 1 mm na potrubí kabelech a navazujících plochách
     PROMAT
8. Přířez PROMATECT®-H, šířka a tloušťka dle potřeby
9. Identifi kační štítek

Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK2-11-06-002-C-0