Technická  poznámka :
Úřední doklad
Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-04-128/AO204.
Hodnota požární odolnosti
Rp 30 až Rp 90 ve spojení se stropy z ocelových nosníků odpovídajícími ČSN 73 0856 a železobetonovými stropy s tloušťkou betonové desky ≥ 80 mm. (Připojení k lehkým příčkám viz katalogový list 450.70.
Důležité pokyny
Detail A se použije, nesouhlasí-li rozměry zapuštěných svítidel (10) s roštovým rastrem (4), v opačném případě se postupuje dle detailu B. Fixační spony (12) uvedené v detailu C k připevnění desek PROMATECT
®-H nejsou z hlediska protipožární ochrany potřebné, jejich použití se však doporučuje, aby se zabránilo vypadávání desek, které může být způsobeno silným prouděním vzduchu (tlak a sání).
Tepelná izolace může být zvýšena položením pásů z minerální vlny o plošné hmotnosti max. 5,0 kg/m2.
Při použití desek tloušťky 6 mm (Rp 30) je maximální formát rastru 625 mm x 625 mm.
Lehké stropy s vkládanou deskou se dají zvlášť úsporně využít tam, kde je kromě požadavků na požární ochranu nutná i snadná dostupnost stropní dutiny (pro nezbytné kontroly instalací). Mnoho běžných svítidel a vzduchotechnických výústek lze sladit s roštovým rastrem a bez problémů vestavět.
Rastr
Jsou používány konstrukce vybraných výrobců z pozinkovaného ocelového plechu s viditelnými plochami opatřenými bílým vypalovaným lakem. 
Desky PROMATECT
®-H, povrchy
Pro stropy s vkládanou deskou PROMATECT
®-H je možno dodat přířezy řezané ze standardních desek.
Běžné nátěry je možno nanášet bez komplikací. Aby nedošlo k deformaci, je nutné nanést nátěr také na zadní stranu. Doporučuje se použít výrobky odolné vůči zásadám.
Pokyny pro montáž
Přitížení konstrukce (osvětlovací zařízení, větráky) je nutno posoudit z hlediska počtu a druhu závěsů. Kromě toho platí montážní pokyny výrobce profilů.Desky PROMATECT
®-H (1) mohou být také ze stavebních důvodů přiřezávány ze standardních formátů.
K řezání desek PROMATECT
® doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.