Technická poznámka:

Nosné a nenosné protipožární příčky a stěny, revizní dvířka, požární obklady a nátěry dřevěných konstrukcí
Příčky a stěny
Nosné a nenosné protipožární příčky a stěny, revizní dvířka, požární obklady a nátěry dřevěných konstrukcí
Hodnoty požární odolnosti EI 30 až EI 120 a REI 30 až REI 240 dle ČSN EN 13501-2.
Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce. Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období.
Příčky PROMATECT® mohou být vyráběny v provedení nosném a nenosném. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky, nosné provedení jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva.
Do všech stěn typu PROMATECT® je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky. Aby byly splněny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace.
Požární stěny
K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu. Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, jak bylo prokázáno i při požární zkoušce.
Stěny s dřevěnými stojkami
Lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMATECT® jsou rychle a efektivně použitelné při rekonstrukci staré zástavby.
Hrázděné stěny ze dřeva
Nosné hrázděné stěny ze dřeva se obkládají deskami PROMATECT® pouze z jedné strany, ale klasifi kace REI 30 až REI 60 platí pro působení ohně z obou stran. Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Díky výborným vlastnostem desek PROMATECT®-H a PROMATECT®-L mohou být i s nejtenčími deskami dosaženy vysoké hodnoty požární odolnosti.
Mimořádné vlastnosti desek PROMATECT® umožňují výrobu montovaných stěn o nízké hmotnosti a s dobrými akustickými a požárně ochrannými vlastnostmi. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profi ly, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Při požárních zkouškách bylo přihlédnuto k mnohým variantám deskových spojů.
Aplikací lehkých konstrukcí PROMATECT® lze dosáhnout značných úspor díky nízké hmotnosti a rychlé montáži.
Požárně ochranné stavební desky PROMATECT® splňují podmínky třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.