Technická  poznámka :
Hodnota požární odolnosti
EI 90 dle ČSN EN 1366-1, potrubí pro odvod kouře dle DIN 18232 – díl 6.
Důležité pokyny
Systém PROMADUCT®-500 splňuje ještě vyšší zkušební požadavky, než ty které jsou určeny v DIN 18232 – díl 6 pro potrubí pro odvod kouře, a sice:
- provozní tlak ±3000 Pa stejně jako
- nejvyšší teplotní kategorie.
I přes tato namáhání nebyly zjištěny při zkoušce žádné změny příčného průřezu a ztráty způsobené netěsností byly jak při 20 oC tak při teplotě při požáru daleko pod přípustnou mezní hodnotou.
Potrubí pro odvod kouře mohou být vyrobena z rovných i z tvarovaných částí, maximální rozměry příčného průřezu jsou 1200 x 1200 mm.
Ventilační potrubí EI 90 pro odvod kouře (MA) dle DIN 18232 – díl 6 (pouze informativně).
Stavební předpisy stanovují, že stavební zařízení musí být uzpůsobena tak, aby se včas zabránilo vzniku a rozšíření kouře a ohně a bylo možné provádět účinné hasicí práce spojené se záchranou osob, zvířat a majetku.
U mnohých staveb (např. shromažďovací prostory, obchodní domy, nemocnice, průmyslové stavby) je požadována vestavba zařízení pro odvod kouře a tepla, které musí plnit následující úkoly:
- udržovat únikové cesty prosté kouře
- zdolávat oheň vytvořením vrstvy bez kouře
- zamezit plnému rozvoji požáru a tím zpomalit jeho rozvinutí, popř. zabránit ohni
- chránit zařízení
- zmírnit škody způsobené horkými plyny a tepelnými produkty rozkladu
- snížit působení ohně na stavební dílce.
Nucené odvádění kouře pomocí ventilátoru plní stejné úkoly jako zařízení pro odvod kouře, která pracují na principu tepelného vztlaku. Jsou nasazována zvláště tam, kde není obsahově nebo technicky možné použít zařízení pro odvod tepla a kouře, např. ve vícepodlažních budovách. Strojové odvaděče kouře pracují na principu nucené ventilace, např. ventilátory.
Ventilační potrubí pro odvod kouře, které je odzkoušeno jako samostatný stavební dílec strojových zařízení pro odvod kouře jsou vedení, která spojují odsávané prostory s výfukovým otvorem uvnitř budovy. Tyto musí odpovídat tlakovým stupňům (1, 2 nebo 3), které jsou uvedeny v DIN 18232 – díl 6, rovněž se musí shodovat s vymezenou dobou tepelného působení (kategorie 1, 2 nebo 3) pokud jde o těsnost a deformaci příčného průřezu.
Ventilační potrubí pro odvod kouře musí být složena ze stavebních hmot stupně hořlavosti A dle ČSN 73 0862. Jestliže spojují jiná poschodí nebo požární úseky či obvody se zvýšeným nebezpečím požáru, musí splňovat požadavky požární odolnosti EI 90.