Technická poznámka:

Prosklené konstrukce

Prosklené a celoprosklené požární konstrukce, celoprosklené a celoskleněné požární dveře
Dosažení maximální průhlednosti a světelné propustnosti pomocí prosklených konstrukcí je pevnou součástí dnešní architektury. Tyto průhledné stavební dílce musí také splňovat požadavky požárně dělicích konstrukcí.
Vývoj speciálních skel pro požární ochranu začínal od malých světlíků a průhledů ve stěnách a dveřích. Dnes je už možné realizovat velká požárně odolná zasklení s tenkými rámy a vestavěnými dveřmi.
Prosklené konstrukce Promat kombinují ideálním způsobem požárně technické požadavky s nároky na světelnou prostupnost, maximální průhlednost a estetiku.
Splněním požárně technických požadavků je při požáru zajištěna celistvost konstrukce (parametr E), zabráněno vznícení hořlavých látek na odvrácené straně požáru (izolační schopnost - mezní teploty na neohřívaném povrchu - parametr I) nebo překročení mezní hustoty tepelného toku (izolační schopnost - parametr W), čímž je po stanovenou dobu zajištěna ochrana a funkčnost ostatních prostor a konstrukcí v objektu.
Požární zasklení jsou stavební díly podléhající certifi kaci. Zásadně tedy musí být certifi kována celá konstrukční sestava, tj. vč. rámů, popř. nosné konstrukce, vestavby dveří, uchycení, utěsnění dle příslušných norem.
Následující strany popisují klasifi kované konstrukce - stěny, vodorovné prosklení a dveře v různých provedeních a požárních odolnostech EW 15 až EI 120.

Celoprosklené stěny
Promat nabízí požární zasklení ve formě celoprosklených stěn, s vodorovnou či svislou silikonovou spárou, s maximální průhledností a světelnou propustností.
Prosklené stěny s ocelovým nebo dřevěným rámem Je možné použít různé konstrukce s různým typem rámu s minimální profi lací a vestavěnými tabulemi požárních skel velkých formátů.

Jednotlivá zasklení
Jednotlivé tabule požárních skel mohou být osazeny do masivních stěn nebo lehkých příček do tzv, skrytého rámu z desek PROMATECT ®-H.

Prosklené dveře
Jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře mohou být osazeny v běžných ocelových rámech bez dodatečných přídržných lišt, nebo jako celoskleněné dveře, orámované tenkým rámem z nerezové oceli, nejen v masivních nebo lehkých dělicích příčkách, ale i v celoskleněných konstrukcích.

Konstrukce 485 – Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS®
Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS® jsou čirá požární skla složená z více tabulí plaveného skla (fl oat), mezi kterými jsou vloženy protipožární vrstvy (tloušťky cca 1,5 mm). U celoskleněných konstrukcí, kde jsou okraje skel Promat®-SYSTEMGLAS viditelné, jsou hrany skel broušené. Veškeré hrany skel Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS ® jsou ve výrobě opatřeny speciálními ochrannými hliníkovými páskami.

Skla Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS® jsou dodávána ve formátovaném stavu a jakékoliv dodatečné zpracování není možné.

Díky různým speciálním složením skel a možnosti přidání dalších vrstev skel a fólií, např. PVB-fólií, může být dosaženo vysoké odolnosti proti UV-záření i vysoké bezpečnosti z hlediska užívání staveb.V tomto směru byly úspěšně provedeny různé zkoušky (např. kyvadlová zkouška dle EN 12600).

Podrobné informace o dalších provedeních, např. izolačních dvojskel, protihlukových skel nebo jiných speciálních skladbách, sdělí na vyžádání naše technické oddělení.

Konstrukce 385 – Promat®-SYSTEMGLAS F1 a PROMAGLAS® F1
Promat®-SYSTEMGLAS F1 a PROMAGLAS® F1 jsou čirá požární skla tvořená 2 tabulemi tvrzeného bezpečnostního skla a protipožární gelovou vrstvou, která je umístěna mezi těmito tabulemi. Variabilní tloušťka protipožárního gelu umožňuje výrobu skel pro konstrukce s požární odolností až EI 120. Hrany tabulí jsou broušené. Hrany skel jsou tmelené a jsou tak chráněny před vlhkostí. U celoskleněných konstrukcí jsou viditelné okraje skel opatřeny barevným potiskem.

Skla Promat®-SYSTEMGLAS F1 a PROMAGLAS®F1 jsou dodávána ve formátovaném stavu a jakékoliv dodatečné zpracování není možné.

Alternativně lze z jedné nebo obou stran použít vrstvené bezpečnostní sklo složené ze dvou tvrzených skel a PVB-fólií pro dosažení vyšších bezpečnostních parametrů. Díky speciálnímu požárnímu gelu jsou skla Promat®-SYSTEMGLAS F1 a PROMAGLAS®F1 odolná vůči UV-záření.

Zvláštní složení skel sdělí na vyžádání naše technické oddělení.