Technická  poznámka :
Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS a podkladních spádových desek z EPS

Vybrané příklady ukazují možné provedení charakteristických detailů plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů, kde jejich první vrstvu tvoří asfaltový pás nakašírovaný (nalepený) přímo na tepelné izolaci z pěnového polystyrenu. Tyto tepelně izolační výrobky z EPS jsou dodávány již s nalepeným asfaltovým pásem dle požadavku zákazníka (v návaznosti na nabídku výrobce asfaltových pásů) buď jako desky 1 x 1 m, nebo jako velkorozměrové desky (dvoudesky nebo trojdesky), případně jako spádové desky 1 x 1 m. Po jejich odborné pokládce a po svaření přesahů nakašírovaného asfaltového pásu je vytvořena první hydroizolační vrstva střešního pláště. Uvedené detaily jsou zpracovány pro střešní plášť se železobetonovou nosnou konstrukcí, s parozábranou z asfaltového pásu a s dvouvrstvou tepelnou izolací z EPS přilepenou k parozábraně a mezi sebou polyuretanovým lepidlem. Dvouvrstvá tepelná izolace je vytvořena z podkladních spádových desek z EPS a na ně položených kompletizovaných dílců z EPS (tl. min. 60 mm) s nakašírovaným hydroizolačním asfaltovým pásem. Pro jiné nosné konstrukce je možné použít uvedené řešení detailů s nutnými úpravami.

Charakteristická skladba střešního pláště:
1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem z drcené břidlice
2. Kompletizované dílce z EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní spádové desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Asfaltový penetrační nátěr
6. Železobetonová konstrukce

Každý výrobce asfaltových hydroizolačních pásů obvykle nabízí svůj návrh na provedení detailů střešního pláště, řadu dalších detailů uvádí i různé tuzemské i zahraniční odborné publikace. Jednotlivé detaily bývají obvykle velmi podobné a zpravidla se liší v nepodstatných částech. U detailů od zahraničních výrobců asfaltových pásů se někdy uplatňují – obvykle v návaznosti na jejich specifické hydroizolační pásy i odchylná provedení – například přechod vodotěsné izolace na svislou bez náběhových klínů. Dnes, kdy je atika tepelně izolována z obou stran i shora, se vyskytuje i řada variant stavebního provedení zhlaví atiky zakončené obvykle OSB deskou. Při konkrétním řešení detailů musí být vždy respektovány požadavky platné normy ČSN 73 1901 „Navrhování střech“ a norem navazujících.

Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A), nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění nástavce střešního vtoku
c) Těsnící kroužek - zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy