Základní rozdělení stavebních technických detailů - odkazy na jednotlivé podkapitoly s konkrétními názvy detailů

Spodní stavba

Založení staveb

Patky, pasy, piloty

 

Tepelně izolační opatření

Zateplení stěn pod úrovní terénu 

Hydroizolační opatření

Hydroizolační pásy, nátěry, sanace

Dvojitá hydroizolační opatření

Řešení prostupů

Prostupy pod úrovní i nad úrovní terénu

Napojení k jiným konstrukcím Napojení okna, "anglické dvorky" ...

Stěny

Skladby stěn

Prosté skladby 

Vazby zdiva            

Okenní a dveřní nadpraží      

Provedení u ostění a parapetu

Vícevrstvé zdivo

Napojení k jiným konstrukcím

Zateplování stěn - "kontaktní"

Základní skladby    

Řešení u soklu

Řešení rohů a koutů

Řešení u oken a dveří

Řešení u atiky

Ukončení u střechy 

Dilatace 

Zateplování stěn - "provětrávané"

Základní skladby a založení

Řešení u soklu

Řešení rohů a koutů

Řešení u oken a dveří

Řešení u atiky, střechy

     
  Zateplování stěn - "vnitřní" Základní skladby, rohy a kouty u oken a dveří

Protipožární bezpečnost 

Pro ocelové sloupy a nosníky

Nosné a nenosné protipožární stěny
    Těsnění spár a dilatačních spár
    Prosklených stěn a uzávěrů
    Vzduchotechnického vedení, vedení pro odvod kouře
    Prostupy odpadů, vody a jiných trubních systémů
    Instalační kanály pro elektrokabely
    Ucpávky - utěsnění prostupů instalací ve stěnách
    Zařízení pro usměrňování kouře, odvod kouře a tepla
     
Výplně otvorů Okna, dveře,garážová vrata, nadokenní rolety
Prostupy stěnou Průchodky, odvětrání ...

Lehké příčky 

Skladby, napojení, rohy, kouty ...

    Bezpečnostní příčky
    Napojení ke konstrukcím

Obklady stěn

Obklady stěn - venkovní, vnitřní

Napojení stěn a dalších konstrukcí

Styk stěn a střešních konstrukcí

Napojování - okna,dveře

     
  Konstrukce pro dřevostavby Skladby obvodových stěn
    Provedení u soklu
    Provedení u parapetu, ostění, nadpraží
    Řešení rohů a koutů
    Řešení u stropu
    Ukončení u střechy
     

Stropy a podlahy

Skladby

Základní skladby stropů a podlah

Skladby podhledů

Skladby podlah

Uložení stropu na obvodovou stěnu, styk příčky a stropní konstrukce

Průvlaky na styku stropních desek

Prostupy a výměny

Napojování na ostatní konstrukce

Dilatace stropních a podlahových konstrukcí

Protipožární opatření  Protipožární podhledy a přímé obklady  
    Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů
    Protipožární obklady stropů s dřevěnými trámy
Protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů
Ucpávky - utěsnění prostupů instalací ve stropech

Venkovní podlahy

Pochozí, pojezdové

     

Obklady stropů

Obklady stropů izolačními a akustickými deskami

Schodiště

Provedení

Provedení, stupně, zábradlí ...

Napojení ke konstrukcím

Kotvení a uložení schodů i schodnic

Střechy

Ploché střechy

Skladby střech - lepené, mechanicky kotvené, podtlakové kotvení, přitížené kamenivem, s dlažbou, pojezdové ...

Skladby střech - zelené

Řešení u atiky - okraje střechy

Řešení u svislé stěny

Řešení u vpusti

Řešení u světlíků

Terasy a balkony

Řešení a provedení dilatace

Střešní plášť nad požárně nebezpečným prostorem

Šikmé střechy

Základní skladby šikmých střech

Provedení u hřebene
Nároží, u okapu, kraje střechy
Úžlabí
Střešní okna; lemování - okna, komín; okna v návaznosti  na různé druhy střešní krytiny ...
Prostupy - odvětrání, anténní průchodky ...
Doplňky - sněhové zábrany, komínová lávka ...
Obklady střech (vnitřní) a podkroví
Komíny

Samostatné

Základní řezy komínovými tělesy
Prostupy komína stropem či střechou
Napojení komína ke stěnám nebo příčkám
Ukončení komína
Dvou a víceprůduchové Základní řezy komínovými tělesy
Armatury Tepelně izolační opatření ...
Bazény Skladby,hydroizolační opatření ...
     
Dešťová voda Zpracování dešťové vody Akumulace
    Vsakování
     
Venkovní podlahy Venkovní podlahy pochozí/pojezdové Základní skladby
     
Brány Vjezdové brány Vjezdové brány křídlové, posuvné, pojezdové, samonosné