Hydroizolace pro horizontální ochranu zdiva - modifikovaný asfaltový pás - založení zdiva, sokl
Hydroizolace pro horizontální ochranu zdiva - modifikovaný asfaltový pás - založení nosné příčky
Hydroizolace pro horizontální ochranu zdiva - modifikovaný asfaltový pás - sanace obvodové stěny

Cemix detail sanační opatření v soklové části
Cemix detail sanace betonové konstrukce
Cemix detail skladby odvětrávané podlahy na IGLU - rekonstrukce

Provedení hydroizolace u soklu stavby s přizdívkou
Izolace vlhkých prostor
Izolace vlhkých prostor s plynulým ohybem hydroizolace
Izolace vlhkých prostor s ukončením hydroizolace pod potrubím odvádějícím vodu
Izolace vlhkých sklepních prostor - hydroizolace souvisle natažena mezi místnostmi
Izolace vlhkých sklepních prostor - hydroizolace ukončena v jednotlivých místnostech
Izolace vlhkých sklepních prostor - hydroizolace ukončena v jednotlivých místnostech a propojena fólií
Izolace vlhkých sklepních prostor - řešení napojení stěny a podlahy s keramickou dlažbou
Izolace vlhkých sklepních prostor - řešení napojení stěny a podlahy s keramickou dlažbou s obkládaným soklem
Ukončení hydroizolace sklepní stěny u soklu
Pata příčky v suterénu - hodnotnější využití sklepa - hydroizolace DELTA
Hydroizolační ochrana spodní stavby, odvodňovací vrstva - systém DELTA-TERRAXX
Hydroizolační ochrana spodní stavby proti zemní vlhkosti - podlahový vtok - systém DELTA-THENE
Hydroizolační ochrana spodní stavby, odvodňovací vrstva - potrubní prostup - systém plošné drenáže DELTA-DRAIN
Hydroizolační ochrana spodní stavby - napojení na prosvětlovací šachtu - systém plošné drenáže DELTA-DRAIN
Dvouplášťové zdivo, bez soklu, nepodsklepeno - hydroizolace DELTA
Dvouplášťové zdivo, bez soklu, nepodsklepeno - hydroizolace DELTA - snížené založení lícového zdiva
Dvouplášťové zdivo, omítnutý sokl, se zatepleným suterénem - hydroizolace DELTA
Dvouplášťové zdivo, bez soklu, se zatepleným suterénem - hydroizolace DELTA
Hydroizolační ochrana spodní stavby, roh, kout, napojení - systém plošné drenáže DELTA-DRAIN
Odvedení vlhkosti od spodní stavby - systémem plošné drenáže DELTA-DRAIN
Hydroizolační ochrana spodní stavby, odvodňovací vrstva - systém plošné drenáže DELTA-DRAIN

Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - prostup
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - dilatace
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - svislé opatření
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - vodorovná
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - hydroizolace stěn - opěrná zeď
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - hydroizolace stěn pro sokl
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - klasická skladba
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - skladba pro podlahové vytápění
Hydroizolace vnitřních vlhkých prostor
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti - lehkých dřevěných podlah

Detail zateplené soklové části - hydroizolační opatření

Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v těžké plovoucí podlaze na přízemí v kontaktu se stěnou
Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v lehké plovoucí podlaze na přízemí v kontaktu se stěnou
Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION roštové podlaze na přízemí v kontaktu se stěnou

Příklad sanace silně znečištěného betonového povrchu
Příklad izolace spodní stavby nově budované proti vodě
Příklad izolace spodní stavby nově budované proti tlakové vodě
Příklad izolace proti tlakové vodě - nově budované
Příklad izolace proti tlakové vodě - stávající
Příklad izolace prefabrikovaných a monolitických sloupů
Příklad izolace prefabrikovaných a monolitických sloupů
Příklad sanace vlhkého zdiva pomocí materiálů IN a FC
Příklad sanace vlhkého zdiva
Příklad izolace výtahové šachty
Příklad izolace opěrné stěny
Příklad izolace podzemní suché jímky

Suterénní stěna
Suterénní stěna
Řez vnější suterénní stěny
Řez vnější suterénní stěny s izolační přizdívkou

Tepelná izolace RAVATHERM - suterén - při výskytu podzemní vody - vodotěsná hydroizolační vrstva
Tepelná izolace RAVATHERM - suterén - při výskytu podzemní vody - vodotěsný železobeton

Ukončení izolace na soklu dvouvrstvé obvodové zdi, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT, nanesená ve dvou vrstvách
Styk sklepní stěny se základem, zemní vlhkost/prosakující voda nevytváří spodní hladinu, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT
Styk sklepní stěny se základem, zemní vlhkost/prosakující voda nevytváří spodní hladinu, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT
Napojení hydroizolační vrstvy u podsklepené budovy v oblasti kam působí odstřikující voda, zatížení spodní vodou, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT
Napojení obvodové sklepní stěny na vodorovnou hydroizolaci základu, zatížení spodní vodou, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT
Prostu potrubí vnější sklepní stěnou, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT
Prostu potrubí vnější sklepní stěnou s použitím pevné a volné příruby, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT
Utěsnění spáry mezi dvěma stěnami na základové desce, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT
Kompletní sanace zdiva vnitřní a vnější, skladby podlah se vzduchovými kanálky - sanační omítka BAUREX
Sanace zdiva u okapového chodníku - sanační omítka BAUREX
Sanace zdiva - těsnící bandáž - sanační omítka BAUREX
Skladba provzdušněné podlahy - hydroizolace Sikkaton
Sanace zdiva, klenby, skladba podlah - sanační omítka BAUREX
Ošetřeného proti vlhku (tlaková injektáž) - sanační omítka BAUREX
Ošetřeného proti vlhku (obytná část v úrovní terénu) - sanační omítka BAUREX
Ošetřeného proti vlhku (obytná část pod úrovní terénu) - sanační omítka BAUREX
Detail pracovní spáry ŽB základového pásu proti tlakové vodě - hydroizolace Sikkaton B
Detail pracovní spáry ŽB základového pásu proti zemní vlhkosti - hydroizolace Sikkaton B
Detail hydroizolace ŽB základové desky proti zemní vlhkosti - hydroizolace Sikkaton B
Detail hydroizolace vpusti - hydroizolace Sikkaton B
Detail hydroizolace prostupu ŽB deskou - hydroizolace Sikkaton B
Detail hydroizolace propustku - hydroizolace Sikkaton B
Detail pracovní spáry ŽB základové desky proti zemní vlhkosti - hydroizolace Sikkaton B
Detail hydroizolace konstrukčního spoje - hydroizolace Sikkaton B
Detail dilatační spáry ŽB konstrukce - hydroizolace Sikkaton B
Utěsnění prostupu - hydroizolace Radcon Formula 7
Utěsnění vpusti - hydroizolace Radcon Formula 7
Napojení svislé a vodorovné ŽB konstrukce - hydroizolace Radcon Formula 7
Utěsnění pracovní spáry - svislá a vodorovná konstrukce - Radcon Formula 7
Utěsnění pracovní spáry - svislá a vodorovná konstrukce - Radcon Formula 7
Utěsnění vpusti - hydroizolace Radcon Formula 7
Utěsnění pracovní spáry - hydroizolace Radcon Formula 7
Povrchové utěsnění dilatační spáry na pojezdové ploše - hydroizolace Radcon Formula 7
Utěsnění vpusti - hydroizolace Radcon Formula 7
Hydroizolace Radcon Formula 7 - základní skladba

Prostup inženýrských sítí základovou deskou - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS

Izolace spodní stavby - novostavba (s prostupem potrubí)
Sanace soklu nepodsklepených objektů zevnitř včetně infuzní clony - rekonstrukce
Izolace soklu a spodní stavby u novostavby
Sanace soklů nepodsklepených objektů zevnitř včetně infuzní clony - rekonstrukce
Dodatečná vnitřní izolace sklepních obvodových stěn - rekonstrukce
Dodatečná vnější živičná izolace sklepních obvodových stěn - rekonstrukce
Izolace soklu u novostavby
Osazení terasového vtoku se stavitelným odtokem - stěrková hydroizolace, klasické pořadí vrstev, dlažba do betonu
Infuzní clona nad terénem - rekonstrukce
Dotěsnění prostupu zdivem pomocí tmelu Stopaq
Pracovní spára - svislé podzemní zdivo z litého železobetonu
Provedení klínu hydroizolace - napojení svislé a vodorovné konstrukce
Hydroizolace obvodové zdi
Dodatečná vnitřní hydroizolace sklepních obvodových stěn s injektáží, klenby pod úrovní terénu - rekonstrukce
Systém EPOXY BS 2000/3000 - paropropustný epoxidový nátěr konstrukcí na minerální bázi
Systém BETOFIX - sanace betonu a železobetonu - se statickou funkcí (třída R4 dle ČSN 1504 - 3)
Systém SD 1 - silikátový systém pro utěsnění silně chemicky a mechanicky namáhaných nádrží

Hydroizolace zděné sklepní stěny proti netlakové vodě
Dodatečná hydroizolace zděné sklepní stěny zevnitř
Utěsnění dilatační spáry v betonové sklepní stěně
Utěsnění dilatační spáry s prefabrikovanou přírubou v betonové sklepní stěně
Provedení hydroizolace u základů stavby
Provedení hydroizolace v oblasti pod soklem
Utěsnění dilatační spáry v betonové sklepní stěně s ochrannou fólií
Hydroizolace zděné sklepní stěny proti netlakové vodě - ukončení v oblasti soklu s přerušením tepelného mostu
Hydroizolace zděné sklepní stěny proti netlakové vodě - ukončení v oblasti soklu bez lícového zdiva
Hydroizolace zděné sklepní stěny proti tlakové vodě - ukončení v oblasti soklu s přerušením tepelného mostu
Provedení dilatace stěny s COMBIFLEX - těsnící systém
Dilatace mezi stropem a podlahou s AQUAFIN-2K
Vrtání šikmých otvorů pro boční hydroizolační ošetření kamenného zdiva
Vrtání vodorovných otvorů pro hydroizolační ošetření kamenného zdiva (zevnitř) s hydroizolací zvenku
Vrtání vodorovných otvorů pro hydroizolační ošetření kamenného zdiva (z venkovní strany)
Vrtání vodorovných otvorů pro hydroizolační ošetření kamenného zdiva (z venkovní strany) s hydroizolací z vnitřní strany
Vrtání vodorovných otvorů pro hydroizolační ošetření kamenného zdiva (z venkovní strany) s přizdívkou (z vnitřní strany) s hydroizolací z vnitřní strany
Suché zdivo se sanační omítkou s vlhkostí v malé hloubce
Suché zdivo (velké tloušťky) se sanační omítkou s vlhkostí v malé hloubce
Utěsnění u vodovodního kohoutku - prostup obkladem
Utěsnění u vodovodního kohoutku umístěném v nosné stěně - prostup obkladem
Utěsnění u podoomítkové sprchové baterie - prostup obkladem

Hydroizolace prostupu potrubí stěnou
Hydroizolační opatření u zděné sklepní stěny - zakrytí svislé fólie sádrokartonovými deskami
Hydroizolační opatření u zděné sklepní stěny - zakrytí svislé fólie omítkou
Hydroizolační opatření u zděné sklepní stěny - sanace vlhkého zdiva s odvětráním do místnosti
Hydroizolační opatření u zděné sklepní stěny - detail u okna
Sanace vlhké podlahy suterénu
Hydroizolační opatření izolace proti kročejovému hluku u příček

Tepelná izolace RAVATHERM - suterén - při výskytu podzemní vody - vodotěsná hydroizolační vrstva
Suterénní TSZ zdivo se svislou výztuží a izolací proti zemní vlhkosti
Suterénní TSZ zdivo s vodorovnou výztuží a izolací proti zemní vlhkosti

Izolace stěny systému VELOX proti zemní vlhkosti pomocí asfaltových modifikovaných pásů
Izolace stěny systému VELOX proti zemní vlhkosti pomocí membrány HDPE
Izolace sklepní stěny systému VELOX proti zemní vlhkosti pomocí membrány HDPE
Izolace sklepní stěny systému VELOX proti zemní vlhkosti pomocí asfaltových modifikovaných pásů
Izolace sklepní stěny systému VELOX u základu proti zemní vlhkosti pomocí asfaltových modifikovaných pásů s ochrannou přizdívkou
Izolace sklepní stěny systému VELOX u základu proti zemní vlhkosti pomocí asfaltových modifikovaných pásů s geotextilií
Izolace sklepní stěny systému VELOX u základu proti zemní vlhkosti pomocí asfaltových modifikovaných pásů s ochrannou fólií HDPE a geotextilií
Izolace sklepní stěny systému VELOX u základu proti zemní vlhkosti pomocí asfaltových modifikovaných pásů s ochrannou geotextilií
Izolace sklepní stěny systému VELOX u základu proti zemní vlhkosti pomocí membrány HDPE a ochranné geotextilie
Izolace zateplené sklepní stěny systému VELOX u základu proti zemní vlhkosti pomocí asfaltových modifikovaných pásů s ochrannou geotextilií
Izolace sklepní stěny systému VELOX u základu proti zemní vlhkosti pomocí membrány HDPE a ochranné geotextilie - varianta

Weber - sanační systém - Webersan SUPER
Weber - sanační systém - Webersan THERMO
Weber - sanační systém - izolace zdiva z interiéru
Weber - sanace betonu - sanace betonu a železobetonu
Weber - sanační systém - injektáž klenby pod úrovní terénu
Weber - sanační systém - vnější bitumenová izolace - injektáž z exteriéru
Weber - sanační systém - sanace opukového zdiva
Weber - sanační systém - izolace soklu u podsklepené novostavby
Weber - sanační systém - vnější bitumenová izolace - injektáž z interiéru
Weber - sanační systém - izolace sklepa oboustranná - smíšené zdivo
Weber - sanační systém - oboustranná injektáž zdiva u nepodsklepeného objektu
Weber - sanační systém - hydroizolace obvodové zdi - injektáž z vnitřní strany
Weber - sanační systém - izolace sklepa oboustranná - cihelné zdivo
Weber - sanační systém - oboustranná injektáž zdiva s dodatečnou izolací 1.PP
Weber - podlahy - hydroizolace podlahy v koupelně - Rigidur
Weber - podlahy - hydroizolace podlahy v koupelně - Rigistabil
Podlahy Weber skladba podlahy napojení na stěny a sokly - nedilatovaná
Podlahy Weber skladba podlahy napojení na stěny a sokly - dilatující keramický sokl
Podlahy Weber skladba podlahy napojení na stěny a sokly - dilatující

YTONG Zdivo - suterénní stěna - sokl s přizdívkou
YTONG Zdivo - vnitřní zeď sklepa, utěsnění paty základu - při zemní vlhkosti nebo při málo propustném podloží s netlakovou podzemní vodou
YTONG Zdivo - provedení soklu s omítkou a utěsněním proti zemní vlhkosti a nevzdouvající se průsakové vodě

Těsnění pracovní spáry základové desky a suterénní stěny bílé vany - těsnící plech s povrstvením (varianta B) - ZAPA beton
Řízená spára suterénní stěny bílé vany - ZAPA beton
Těsnění pracovní spáry základové desky a suterénní stěny bílé vany - bobtnající těsnící pásek (varianta A) - ZAPA beton
Dilatační spára suterénní stěny bílé vany - ZAPA beton
Dilatační spára základové desky bílé vany - ZAPA beton