Pro spr�vn� zobrazen� vyberte/zm��te grafick� form�t:

Pro zobrazen� konstruk�n�ch detail� vyberte po�adovan� datov� form�t, kter� nejl�pe vyhovuje Va�im po�adavk�m.
- form�t *.png, *.gif jednodu�e zobraz� konstruk�n� detail
- form�t *.pdf nab�z� ji� u�ivateli v�t�� komfort, nap�. zoom, tisk vybran� �asti zobrazen�, mo�nost vyp�n�n� hladin
- form�t *.dwf nab�dne u�ivateli zmi�ovan� p�edchoz� mo�nosti a roz���� je nap�. o ok�tov�n� detailu, dopln�n� popisek, apod.

Softwarov� podpora jednotliv�ch grafick�ch form�t�
*.png, *.gif - zobrazen� se provede automaticky bez instalace dopl�kov�ch/podp�rn�ch program�
*.pdf – prohl�en� zaji��uje Adobe Acrobat Reader - pro sta�en� aktu�ln� verze Adobe Reader 9v�ce k form�t PDF
*.dwf - prohl�en� zaji��uje AUTODESK DESIGN REVIEW - pro sta�en� aktu�ln� verze AUTODESK DESIGN REVIEW 2010 - n�pov�dav�ce o form�tu DWF

Webov� prohl�e� si automaticky zapamatuje V�mi p�eddefinovan� grafick� form�t zobrazen� i pro dal�� prohl�en� detaily. V p��pad�, �e dojde ke zm�n� nastaven� webov�ho prohl�e�e a nebude nalezena cesta, kde byl p�eddefinov�n grafick� form�t, automaticky se u�ivateli nab�dne nov� v�b�r definice grafick�ho form�tu.
Jestli�e u�ivatel chce zm�nit ji� p�edefinovan� grafick� form�t, v horn�m menu je pot�eba zapnout Zm�na form�tu a n�sledn� vybrat nov� grafick� form�t pro prohl�en�.
Doporu�en� rozli�en� pro prohl�en� 1024 x 768.
Informace o vybran�m form�tu se ukl�d� do Va�eho po��ta�e - soubor cookie.
Hot-Line@cad-detail.cz
INFO - 602 419 393